More

  ЈП Градски пазар – Оглас за поставување на урбана опрема

  spot_img

  Врз основа на Годишната програма за поставување урбана опрема во општина Охрид за 2024 год. бр. 08 – 2953/3год. од 14.03.2024 год („Сл.гласник на општина Охрид бр.3/2024), Одлуката за поставување на урбана опрема и времени објекти и за утврдување на висината на надоместокот (закупнина) во општина Охрид бр. 08 – 4478/11 од 16.04.2024 година, Извод бр.19-5508/2 од 20.05.2024г. од Општина Охрид и Одлука од Управен одбор на ЈП Градски пазар бр.02-217/5 од 23.05.2024 год. ВД Директорот на ЈП Градски Пазар Охрид објавува:

   

   

  ОГЛАС бр. 7/2024

  ПРИБИРАЊЕ НА ПРИЈАВИ ЗА  ПОСТАВУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА ВО ФУНКЦИЈА НА ТУРИСТИЧКИ КУЛТУРНИ И СПОРТСКИ НАСТАНИ ЗАБАВА НА ОТВОРЕНО

   

  ЈП Градски Пазар Охрид издава простор – локација за поставување урбана опрема забава на отворено. Урбаната опрема се издава за следната намена:

   

  1. Урбана oпpeмa за забава на отворено

   

  Кеј Македонија

  Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема се дадени на шематскиот приказ во прилог.

  Урбаната опрема ќе се издаваат за времетраење од 15.06.2024 до 15.09.2024 година.

   

  1. Почетна цена за издавање на урбана oпpeмa за забава на отворено е:

   

  • урбана опрема  за забава на отворено со почетна цена од 250.оо ( двеста и педесет ) денари по метар квадратен – вкупно 6 локации

   

   

  Локација: Кеј Македонија

   

  Графички приказ со нумерички ознаки на урбана опрема дадени во шематскиот приказ во прилог, составен дел на овој оглас. Во графичкиот приказ е опишана дејноста на секоја локација поединечно.

  Просторот за поставување на урбаната опрема ќе се издава за времетраење од  15.06.2024 до 15.09.2024  година.

   

  1. Почетна цена за издавање на просторот за поставување на урбана опрема за забава на отворено:

   

    Локации Почетна цена/денари

  (за период од 30дена)

  Износ на депозит

  цена/денари

  1.За користење на простор  од  1 м2 (250 денари) 5 250,00 1.500,00

   

   

  2.1 Почетните цени за издавање на просторот за поставување на урбана опрема поставување урбана опрема забава на отворено период од 30 дена.

   

  2.2 Во почетната цена за издавање на просторот за поставување на урбана опрема, не се содржани трошоците за комунална такса, одржување на хигиена, приклучок и трошок за електрична енергија. Избраните понудувачи имаат обврска:

   

  • Целиот износ од договорениот надомест за закуп, да го платат во рок од 3 работни дена сметано од денот на склучување на договорот за закуп. Во спротивно договорот ќе биде ништовен и право на закуп на просторот за поставување на урбана опрема ќе има наредно рангираниот учесник на јавниот повик;
  • Редовно да го одржуваат закупениот простор за поставување на урбаната опрема и по завршувањето на договорот за закуп истиот да го предадат на закуподавачот во состојба каква што го презеле;
  • Да овозможат непречен увид на закупениот простор за поставување на урбаната опрема од страна на закуподавачот во секое време, со или без претходна најава за истото;
  • да обезбедат времено броило (приклучок) за струја. Потрошувачката на потрошена електрична енергија паѓа на товар на закупецот;
  • редовно да го сервисираат паушалот за надомест на вода, кон ЈП Водовод Охрид;
  • редовно да ги сервисираат комуналните услуги, како и трошоците за отпадни води, кон ЈП Охридски Комуналец Охрид и ЈП Нискоградба и
  • да ги почитуваат сите обврски кои ги превзеле со договорот за закуп, во спротивно на кое ќе следи еднострано раскинување на договорот.

   

  2.3 Трошоците за хигиена, приклучок и трошок за користење на електрична енергија паѓаат на товар на избраниот понудувач.

   

  2.4  Избраните понудувачи се должни да ја сервисираат обврската кон општината по основ комунална такса (за користење на плоштади и др.простор во градовите и другите нaселени мeста со цел на изложување на предмети, приредување на изложби и други забави и други приредби и завршени дејности) која се пресметува за м2 дневно согласно постојната законска регулатива.

   

  • Договорите со најповолните понудувачи за точка 1 ќe се склучуваат за дадениот период.

   

  1. 3. Доставување на пријави

   

  3.1 Право на учество на јавниот повик за изнајмување на простор за поставување на урбана опрема има секое:

  • Правно лице кое има регистрирано деловно седиште во општина Охрид и кое не е во постапка за стечај или ликвидација. (Решение од ЦР на РСМ не постаро од 6 месеци)
  • Физичко лице кое е жител на општина Охрид
  • Секое физичко и правно лице има право да аплицира на јавниот оглас само за една од локациите предвидени во Програмата за поставување урбана опрема во општина Охрид за тековната година.
  • На избраниот најповолен понудувач му се забранува изнајмување или пренесување на правото на користење на просторот за поставување на урбаната опрема на трети лица.
  • Уплатата на депозитот да биде извршена од трансакциската сметка на подносителот на пријавата ПП30 уплатница (се однесува само за физички лица) и
  • Уплатата на депозитот да биде извршена од жиро сметката на правниот субјект, подносител на пријавата(се однесува само за правни лица)

   

  Право на учество на јавниот повик немаат:

  • Физички и правни лица кои имаат неподмирени обврски кон општина Охрид и кон ЈП Градски Пазар Охрид.

   

  • Понудувачот треба да достави:

   

  3.2.1 Пријава на унифициран образец; (Унифициранот образец може да се подигне во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид или на веб страната на ЈП Градски Пазар Охрид https://jpgradskipazarohrid.mk/;

   

  • 2.2 Документацијата наведена во точка 3, потточка 3.1 на овој јавен оглас:

   

                       А) За правни субјекти

   

  • Потврда за регистрирана дејност (издадена од Централен регистар на PCM или соодветен документ-доказ дека припаѓа на соодветно здружение – не постара од 6 месеци),
  • Фотокопија од специјално полномошно за претставници на правните лица, издадено од правното лице.

   

              Б)  За физички лица

   

  • Фотокопија од лична карта и

   

   

  3.2.3 Уплатница на име депозит, истиот е  утврден во табеларниот приказ на точка 2 на овој јавен оглас и треба да биде изразен во денари и се уплаќа на следната сметка:

   

  Депозитот утврден во претходната точка треба да биде изразен  во денари и се уплаќа на следната сметка:

   

                                     210-066616880194 депонент на НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

   

   

  Уплатениот депозит на учесниците кои нема да бидат избрани за одредена урбана опрема ќе биде вратен најдоцна во рок од 90 дена, сметано од денот на завршување на постапката по огласот, додека за учесниците кои ќе бидат избрани и ќе добијат простор за поставување на урбана опрема на јавното наддавање, износот на уплатениот депозит ќe биде одбиен од вкупната цена на склучениот договор.

   

  Уплатениот депозит не е повратен за оние учесници кои се избрани за најповолни понудувачи, а кои после јавното наддавање самоволно се откажале од потпишување на договор за изнајмување урбана опрема-типизирана куќарка. Во ваков случај депозитот трајно го задржува ЈП Градски Пазар Охрид и учесниците немаат право да бараат поврат на истиот.

   

  Секоја поединечна локација означена во графичкиот прилог претставува посебен предмет на јавно наддавање. За секоја локација се склучува договор и се издава одобрение за користење на простор за поставување урбана опрема за забава на отворено.

   

   

  1. Временски период за кој се издава просторот и почетна цена на јавно наддавање

   

  Просторот за поставување на урбаната опрема ќе се издава за времетраење од  15.06.2024 до 15.09.2024 година.

   

  ЈП Градски  го задржува правото за предвремено еднострано раскинување на договорот за закуп на простор за поставување на урбана опрема, заради потребите на јавното претпријатие.

   

  Предмет на јавното наддавање е месечна почетна цена, односно за период од 30 дена (истата е наведена во табеларниот приказ на овој јавен оглас)

   

   

   

  1. Начин на отворање и разгледување на пријави

   

  Отворањето и разгледувањето на пријавите ќе се врши од страна на комисија формирана со решение од страна на директорот на ЈП Градски Пазар во просторија на закуподавачот без присуство на подносителите на пријавите. За констатираната состојба, комисијата има обврска да изготви записник.

   

   

  6.ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ:

   

  На јавното електронско наддавање – лицитацијата може да учествуваат само понудувачите кои ги исполнуваат условите утврдени во јавниот оглас.

  Електронското Јавното наддавање ке се одржи по евалуација на доставените понуди.

   

  Или јавното надавање ќe се одржи на www.eaukcijaohrid.mk. Напатствија, инструкции и лозинка во писмена форма ке добијат сите учесници кои ги исполниле условите на најмалку 2 (два) дена пред јавното наддавање

  За денот и часот на јавното наддавање учесниците ќe бидат известени на контакт адресата на понудувачот и лично во ЈП Градски Пазар Охрид.

  За избран ќе се смета понудувачот кој понудил највисока цена за користење на простор за поставување на урбана опрема под услов да ги исполнил условите предвидени во точка 3.2.

  Јавното електронско наддавање ќе се одржи во рок од 5 ( пет ) дена од отворање на понудите.

   

  1. ПОСТАПКА ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА НАДДАВАЊЕТО:

   

  По завршувањето на постапката, Комисијата доставува предлог до раководното лице на ЈП Градски Пазар, за избор на најповолен понудувач со предлог за склучување на Договор за закуп за период од 15.09.2024-15.10.2024 година.

  Раководното лице на ЈП Градски Пазар донесува решение за избор на најповолен понудувач и склучува договор во кој покрај начинот на плаќање на постигнатата цена, посебно се утврдуваат правата и обврските на договорните страни.

  Доколку најповолниот понудувач се откаже од склучувањето на договорот ќе му се реализира гарантниот депозит.

  Комисијата по завршување на јавното наддавање, ќе го врати положениот депозит на оние учесници во наддавањето чии понуди не се прифатени.

   

  Договорот ќе се склучи во рок од три работни дена од денот на приемот на Известувањето  за избор на најповолен понудувач.

  По склучувањето на Договорот, веднаш а најдоцна во рок од 3 дена, понудувачот е должен во целост да ги подмири сите трошоци кои произлегуваат од постапката, вклучувајќи ја и комуналната такса.

   

  По склучување на договорот и подмирувањето на обврските кои се услов за склучување на истиот, (уплатата на комуналната такса и подмирување на обврската која произлегува од задолжението, како и склучување на договор за јавна чистота со JП “Охридски Комуналец) избраниот понудувач е должен да се придржува до одредбите на склучениот договор.

   

  Доколку понудувачот кој понудил највисока цена на јавното наддавање, не склучи договор во цитираниот рок, договорниот орган го задржува правото  да склучи договор со следниот рангиран понудувач.

   

  Доколку понудувачот кој доставил најповолна понуда на јавното наддавање, од било која причина се откаже од потпишување договор, во тој случај Јавното претпријатие неповратно го задржува уплатениот депозит на ваквиот учесник.

   

  Доколку има потреба или во случај на евентуална попреченост од било кои причини , Општина Охрид и Јавното претпријатие Градски пазар Охрид го задржуваат правото да извршат промена на една или повеќе локации, а закупците како корисници на услугите во ваков случај се обврзуваат да ги прифатат новонастанатите промени на локациите.

  Доколку корисникот на услугата не ја прифати таквата промената состојба и промена на локацијата, тоа претставува основ за двострано раскинување на договорот, во рок од 8 дена без можност за надомест на штета ниту било какви други меѓусебни парични или непарични побарувања кои би произлегле од предвременото раскинување на договорот, освен исплатата на целокупниот долг по основ на закупнина по договор.

  Во случај на раскинување на договорот поради горенаведените причини, закупецот е должен на Закуподавецот да му го исплати целокупниот долг по основ на закупнина по договорот и освен исплатата на долгот на име закупнина, договорните страни немаат право меѓусебно да истакнуваат никакви други надоместоци и останати парични побарувања.

   

  8..НАЧИН НА ДОСТАВА НА ПРИЈАВАТА:

   

  Пријавата да биде доставена во затворен коверт, на кој во левиот горен агол ќе стои „не отворај” и бројот на огласот 07/2024.

  Пријавата се доставува лично во архивата на ЈП Градски Пазар или со препорачана пошта на следнава адреса: Бул.Туристичка бр.79; 6000 Охрид.  Доколку пријавата се доставува по пошта, истата треба да пристигне во архивата на општина Охрид, најкасно до денот и часот на отворање на понудите 04.06.2024 година (вторник) до 12:00 часот.

   

   

  Пример за адресирање на плик за достава:

   

  ‘’НЕ ОТВОРАЈ’’

  ‘Да не се отвора пред 04.06.2024 година (вторник), пред 12:00 часот’’

  Оглас бр. 07/2024

  ЈП Градски Пазар

  Оглас бр. 07/2024

  Комисија за спроведување на оглас за прибирање пријави за користење на простор за поставување на урбана опрема за забава на отворено

  Бул.Туристичка бр.79

  6000 Охрид

   

  Некомплетната пријава нема да биде предмет на разгледување од Комисијата.
  Рок на доставување на понудата е од денот на објавувањето на огласот па се до 04.06.2024 година (вторник) до 12:00 часот.

   

  ЈП Градски Пазар нема никаква одговорност за ненавремена достава на пријавата.

   

  Графичките прикази со нумерички ознаки на урбаната опрема како и намената на локациите, заинтересираните субјекти можат да ги превземат од web страната на ЈП Градски Пазар  Охрид, https://jpgradskipazarohrid.mk/ или секој работен ден од 07.00-15.00 часот во просториите на ЈП Градски Пазар Охрид.

   

   

   

  ЈП ГРАДСКИ ПАЗАР ОХРИД

  В.Д  Директор,

  Александар Попоски

   

   

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img