More

  СВИКAНА ОСМАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

  spot_img

  Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

   

  Р Е Ш Е Н И Е
  ЗА СВИКУВАЊЕ НА ОСМАТА СЕДНИЦА  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

   

  ЈА СВИКУВАМ осмата седница на Советот на општина Охрид на ден 10.02.2022 година ( четврток ) со почеток во 09:00 часот.

  Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

  За седницата го предлагам следниот:

   

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д

   

   1. Предлог-одлука за верификација на мандат на член во Советот на општина Охрид.
   2. Предлог-решение за избор на член во Комисијата за јавни и комунални дејности.
   3. Предлог-решение за избор на член во Комисијата за финансии и буџет.
   4. Предлог-решение за избор на член во статутарно – правна комисија.
   5. Предлог-оперативна програма за организирање и функционирање на службата за зимско одржување на патишта и улици на подрачјето на општина Охрид за период март 2022 – март 2023 година.
   6. Предлог-одлука за донесување правилник за субвенционирање на општинскиот линиски превоз на патници на подрачјето на општина Охрид.
   7. Предлог-одлука за остварување на субвенции во линискиот превоз на патници, кој заеднички го организираат општина Охрид и општина Дебарца.
   8. Предлог-одлука за давање согласност на правилникот за давање дополнителни услуги од страна на Територијалната противпожарна единица (ТППЕ) при општина Охрид.
   9. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката за изменување и дополнување на одлуката бр.02-267/2 од 05.11.2015 и 02-135/5 од 24.03.2016 година за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП Градски пазар Охрид.
   10. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 177 КО Пештани.
   11. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2154/2 и 2154/3 КО Лескоец.
   12. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2391 и 2393/1 КО Лескоец.
   13. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2553/1 и 2553/2 КО Долно Лакочереј.
   14. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1227 и 1228 КО Плаќе.
   15. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1428 КО Велестово.
   16. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 6284/5 КО Охрид 4.
   17. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1482 и 1499 КО Трпејца.
   18. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 и 869/2 КО Охрид 4.
   19. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 КО Охрид 4.
   20. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1310 КО Лескоец.
   21. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1486/1 и 1486/2 КО Трпејца.
   22. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1489/1 КО Пештани.
   23. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2902/1 КО Коњско.
   24. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 4228/4 КО Охрид 4.
   25. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1142 и 1341/1 КО Долно Лакочереј.
   26. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2377/1 КО Долно Лакочереј.
   27. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1620 и 1621/2 КО Лескоец.
   28. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 162/1 КО Охрид 4.
   29. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2905/1, 2905/2 и 2905/5 КО Елшани.
   30. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 252/2 и 252/3 КО Велестово.
   31. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 624/1, 621/1 и 623 КО Велестово.
   32. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2288 КО Љубаништа.
   33. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 КО Охрид 4.
   34. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 869/1 КО Охрид 4 (втор предмет).
   35. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 1491 КО Трпејца.
   36. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2472/1 КО Коњско.
   37. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 2867 и 3295 КО Коњско.
   38. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3005/1 и 893/11 КО Коњско.
   39. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3042/1 КО Елшани.
   40. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, со цел вклопување на бесправно изградениот објект на КП.бр. 3192/2 КО Коњско.
   41. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.13890/3 КО Охрид 3.
   42. Предлог-одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација, за усогласување на намената на земјиштето на КП.бр.1923/1 и 1923/2 КО Охрид 4.

   

  СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
  Претседател
  Сашо Донев

   

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img