More

  ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КУРАТИЦА, ОПШТИНА ОХРИД

  spot_img

  Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16 99/18 , 89/22 и171/22), Општина Охрид,  на ден 19.05.2023г. донесе

   

  Одлука за спроведување на стратегиска оцена

   

  1.     За планскиот документ Урбанистички план за село Куратица,  Општина Охрид,  кој го донесува Општина Охрид е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина .

  2.    Како органи засегнати од имплементацијата на планскиот документ Урбанистички план за село Куратица,  Општина Охрид,  се определуваат следните: Министерство за животната средина и просторно планирање и Општина Охрид

  3.     За планскиот документ Урбанистички план за село Куратица,  Општина Охрид,  кој плански документ го донесува Советот на Општина Охрид,  донесувањето на овој плански документ ќе има влијание врз животната средина

  4.     Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти:Влијанието на развојните решенија во поглед на осетливите елементи на животната средина на планираниот опфат(вода,  почва,  управување со отпад,  природното и културно/археолошко наследство и пејсаж).

  5.     Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Охрид на следната веб адреса: www.ohrid.gov.mk

  6.     Против ова одлука јавноста има право на жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната.

   

  ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КУРАТИЦА, ОПШТИНА ОХРИД

   

   

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img