More

  TAG

  општина охрид

  ЈАВЕН УВИД: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА ГП1 СО НАМЕНА А4.1 – ЗГРАДИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ СО АПАРТМАНИ И...

  За спроведување на јавен увид на   Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за градежна парцела ГП1 со намена А4.1 – Згради за времено...

  Општина Охрид: Лошо е кога луѓе кои не живеат во Охрид, пишуваат за нереализирани проекти во Охрид

  Лошо е кога луѓе кои не живеат во Охрид, пишуваат за нереализирани проекти во Охрид. Претпоставувам дека многу полошо е чувството да си принуден истото...

  ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ГП БР. 1 СО ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА А 4–ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ НА КП...

  Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 05/02) и член 34 од статут на општина Охрид...

  ИЗВЕСТУВАЊЕ !!!

  Се  известуваат сите Тур – оператори и туристички водичи од градов дека автобуската постојка за туристи која беше лоцирана на улица „Кузман Јосифоски- Питу“...

  ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЛУПД ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА ДЕЛ ОД КП 487/1, КО ДОЛНО...

  Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 05/02) и член 34 од статут на општина Охрид...

  ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА СО НАМЕНА Е...

  Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,...

  ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО КУРАТИЦА, ОПШТИНА ОХРИД

  Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,...

  С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЈАВНА АНКЕТА И ЈАВНA ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА...

  Врз основа на член 50 од Законот за локална самоуправа („Сл. Весник на РМ“ бр. 05/02) и член 34 од статут на општина Охрид...

  ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ЛЕСКОЕЦ, ОПШТИНА ОХРИД

  Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,...

  СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.6-КАНАЛИЗАЦИСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ – ПРИМАРНА КАНАЛИЗАЦИСКА МРЕЖА,...

  СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Е1.6-КАНАЛИЗАЦИСКИ ИНФРАСТРУКТУРИ – ПРИМАРНА КАНАЛИЗАЦИСКА МРЕЖА,...

  Latest news