More

  Извештај за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито, за потребите на општина Дебрца

  spot_img

  ОБЈАВА

  Врз основа на член 86 став 1 и член 90 став 4 од Законот за животна средина (“Службен весник на Република Македонија” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 44/2015, 129/2015 и 39/2016) и член 4 од Правилникот за формата, содржината, постапката и начинот за изработка на извештајот за соодветноста на студијата за оценка на влијанието на проектот врз животната средина (“Службен весник на Република Македонија” бр. 33/2006), се известува јавноста дека Комисијата формирана од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање за изработка на извештајот за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито за потребите на општина Дебрца со бр. 11-3231/2 од 25.05.2022 година изготви

  И З В Е Ш Т А Ј

  за соодветноста на Студијата за оцена на влијанието врз животната средина на проектот: Реставрација на река Сатеска и пренасочување во нејзино природно речно корито, за потребите на општина Дебрца

  Контакт лица:

  Инвеститор општина Дебрца, Игор Мартиноски

  е-маил: igormartinoski@yahoo.com

  тел: 070 667 930

  Министерство за животна средина и просторнио планирање

  Плоштад Пресвета Богородица бр. 3, 1000 Скопје

  Александар Петковски – Помошник раководител на Сектор за животна средина

  Плоштад Пресвета Богородица бр. 3, 1000 Скопје

  тел: 076455460;

  е-маил: a.petkovski@moepp.gov.mk

  3.Краток опис на предложениот проект:

  Со проектот се предвидува реставрирање на природното речно корито на река Сатеска со цел пренасочување на повторуваниот протек од 15m³/s во природното корито кое се влева во Црн Дрим.Должината на потегот на кој што ќе се изведува проектот изнесува околу 8km.

  4.Дополнителни информации можат да се добијат во Секторот за комуникација со јавноста ул. “III Македонска бригада” бр.10а тел. 02 3 215 503 и Управа за животна средина зграда на Плоштад Пресвета Богородица бр. 3 и тел. 3 251 424 при Министерството за животна средина и просторно планирање како и на веб страницата на министерствoто, www.moepp.gov.mk

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img