More

  27-та седница на Советот на општината Дебрца

  spot_img

  Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

    

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  за свикување на 27-та седница на Советот на општината Дебрца Ја свикувам 27та седница на Советот на општината Дебрца.

  Седницата ќе се одржи на ден  11.12.2023 година (понеделник) , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

  За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Д Н Е В Е Н     Р Е Д

   

  1. Усвојување на записник од 25-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Усвојување на записник од 26-та седница на Советот на општина Дебрца
  3. Предлог – Одлука за усвојување на Елаборатот за процена на штета од природна непогода (град) што ја зафати општина Дебрца во Јуни 2023 година

   

  Советнички прашања

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                      Претседател,

                                                                                                 Никола Короскоски

                                                                                                                                                                                                                                                               

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img