More

  СВИКАНА ЧЕТИРИЕСЕТ И ТРЕТАТА СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

  spot_img

  Врз основа на член 39 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/2002) и член 26 од Статутот на општина Охрид („Сл.гласник на општина Охрид“ бр.8/2007, 01/08, 10/10, 05/11, 09/14, 14/14, 10/19 и 15/20), претседателот на Советот донесува:

   

  Р Е Ш Е Н И Е
  ЗА СВИКУВАЊЕ НА ЧЕТИРИЕСЕТ И ТРЕТАТА СЕДНИЦА
  НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД

   

  ЈА СВИКУВАМ четириесет и третата седница на Советот на општина Охрид на ден  05.07.2024 година ( петок ) со почеток во 09:00 часот.

  Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид.

  За седницата го предлагам следниот:

   

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д

   

  Усвојување на Записникот од 41-та седница и Записникот од 42-та седница

  1. Предлог-одлука за давање согласност за измена на Годишниот план за вработување за 2024 година во ООУ „Ванчо Николески“ – с.Лескоец.
  2. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООМУ „Методи Патче“- Охрид за 2025 година.
  3. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Братство Единство“- Охрид за 2025 година.
  4. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Ванчо Николески“ с.Лескоец за 2025 година.
  5. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Григор Прличев“ – Охрид за 2025 година.
  6. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Живко Чинго“ с. Велгошти за 2025 година.
  7. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Кочо Рацин“ – Охрид за 2025 година.
  8. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид за 2025 година.
  9. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Св. Наум Охридски“ с. Пештани – Охрид за 2025 година.
  10. Предлог-одлука за давање согласност на годишниот план за вработување во ООУ „Христо Узунов“ – Охрид за 2025 година.
  11. Предлог-одлука за давање согласност на одлуката на Училишниот одбор за отпис и расходување на основни средства во сопственост на ОСУ „Св. Климент Охридски“ – Охрид.
  12. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот на услугите што ги врши ЈП „Градски Пазар“ – Охрид.
  13. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за изменет годишен план за вработување за 2024 година на ЈП Билјанини извори Охрид.
  14. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2024 година.
  15. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2024 година.
  16. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за финансиските потреби на ТППЕ Охрид за 2024 година.
  17. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за спорт и рекреација за 2024 година.
  18. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за активностите на општина Охрид во областа на културата за 2024 година.
  19. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за реализација на активностите на општина Охрид од областа на заштитата и спасувањето, управување со кризи и ревитализација по елиминирање на кризи за 2024 година.
  20. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2024 година.
  21. Предлог-програма за измени и дополнувања на развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2024-2026 година (НА).
  22. Предлог-програма за измени и дополнувања на годишната програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2024 година (Н2).
  23. Предлог-програма за измени и дополнувања на развојна програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2024-2026 година (НБ).
  24. Предлог-програма за измени и дополнувања на годишната програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2024 година (Т1).
  25. Предлог-програма за измени и дополнувања на развојната програма за уредување на градежно земјиште за 2024-2026 година.
  26. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за уредување на градежно земјиште во 2024 година.
  27. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата урбана опрема-изградба и одржување за 2024 година.
  28. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за други комунални услуги за 2024 година.
  29. Предлог-програма за измени и дополнувања на програмата за јавно осветлување за 2024 година.
  30. Предлог-одлука за изменување и дополнување на буџетот на ЕЛС Охрид за 2024 година.
  31. Предлог-одлука за давање согласност и овластување за потпишување на договори за грант.
  32. Предлог-одлука за поставување на станици за електрично полнење на автомобили.
  33. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката за времено користење паркинг простор.
  34. Предлог-одлука за пренесување на правото на користење на трибина на фудбалскиот стадион „Билјанини извори“ сопственост на општина Охрид на ЈП Билјанини извори Охрид.
  35. Предлог-одлука за отстапување дел од недвижен имот и опрема на времено користење на ЈП Билјанини извори Охрид.
  36. Предлог-одлука за изменување на одлуката за формирање Комисијата за процена и утврдување на висината на штета настаната од природни непогоди, епидемии, епизоотии, епифитотии и други несреќи.
  37. Предлог-програма за измени и дополнувања на развојната програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2024-2026 година.
  38. Предлог-одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на Кп.бр.5209/1 КО Охрид 4.
  39. Предлог-одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на Кп.бр.9950/4, Кп.бр.9982/4, Кп.бр.9987/4 и Кп.бр.9991/3, сите во КО Охрид 2.
  40. Предлог-одлука за прифаќање на иницијативата за експропријација на градежно земјиште на Кп.бр.9115/1, Кп.бр.9116/5, Кп.бр.9116/6 и Кп.бр.9119/1 КО Охрид 2.
  41. Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за промена на границата на две соседни градежни парцели ГП 1.2 и ГП 1.3 во ДУП – измени и дополнување за населба „Радојца Новичиќ“ – Охрид, Блок детска градинка, општина Охрид.
  42. Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за ГП 1.13 во ДУП за УЗ 2, дел од УБ 2.2 во КО Охрид 3, општина Охрид.
  43. Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за промена на границите на соседни градежни парцели ГП 12.1.40, ГП 12.1.41 и ГП 12.1.73 со основна класа на намени А2-домување во згради во ДУП за УЗ 12 Блок 12.1, општина Охрид (2010-2015).
  44. Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за градежни парцели ГП 13.2.28 и ГП 13.2.29 во ДУП за дел од УЗ 13 дел од УБ 13.2 – опфат 1 (улица „Будва“ и улица „Винковачка“) КО Охрид 4, општина Охрид.
  45. Предлог-одлука за донесување урбанистички проект со план за парцелација за ГП 8.3.35, од ДУП за УЗ 8, УБ 8.3, општина Охрид.

   

   

  СОВЕТ НА ОПШТИНА ОХРИД
  Претседател
  Перчо Божиновски

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img