More

  СООПШТЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 898/1, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА А1.5 – КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР ОПШТИНА ОХРИД

  spot_img

  Соопштение за спроведување на јавен увид на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 898/1, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА А1.5 – КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР ОПШТИНА ОХРИД

  Член 1
  Се известуваат граѓаните на Општина Охрид дека се организра Јавен увид по УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 898/1, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА А1.5 – КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР ОПШТИНА ОХРИД, со 38/22-23 изработен од

  Друштво за просторно и урбанистичко планирање ПОЛОГ ПРОЕКТ-ПРО ДОО Гостивар

  Член 2
  Проектниот опфат на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 898/1, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА А1.5 – КУЌИ ВО СОСТАВ НА

  СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР ОПШТИНА ОХРИД е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Услови за планирање на просторот, тех.бр. Y42022. од Агенција за планирање на просторот, Решение за Услови за планирање на просторот, арх.бр. УП1-15-1959/2022 од 20.10.2022 год. од Министерство за животна средина и просторно планирање – Сектор за просторно планирање.

  Површината на проектниот опфат изнесува 5321,82м2.

   

  ЈАВЕН УВИД На УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 898/1, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА А1.5 – КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР ОПШТИНА ОХРИД, со 38/22-23 изработен од Друштво за просторно и урбанистичко планирање ПОЛОГ ПРОЕКТ-ПРО ДОО Гостивар, надлежниот орган во електронска форма го става на увид на јавноста со објавување на службената web страна на Општина Охрид https://www.ohrid.gov.mk/ и на официјалната страна од е-урбанизам https://www.e-urbanizam.mk за да може да се доставуваат евентуални забелешки, секој работен ден од 08.30 до 13.30 во просториите на Општина Охрид, Сектор за урбанизам од 21.09 до 06.09.2023 г.

  ЈАВЕН УВИД НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА НА КП 898/1, КО ЛЕСКОЕЦ СО НАМЕНА А1.5 – КУЌИ ВО СОСТАВ НА СЕЛСКИ СТОПАНСКИ ДВОР ОПШТИНА ОХРИД (111 MB)

   

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img