More

  ИЗМЕНА Бр. 1 на ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ (ППП) – Градежни работи за Реконструкција на уличното осветлување со енергетски ефикасни ЛЕД светилки во Општина Дебрца

  spot_img

  Идентификациски бр. на ППП:MK-MOF-CW-NCB-007/2-24

  Издадена на ден: 10 Јуни 2024

  До сите потенцијални понудувачи и до сите фирми што го имаат преземено

  тендерскиот документ

    

  Почитувани,

   Во врска со наведената набавка и согласно објавениот Повик за поднесување на понуди (ППП) за набавка на горенаведените градежни работи, како и согласно Сегмент I –      Инструкции за Понудувачите (ИП)клаузулитеИП 8 ИП 22.1  и ИП 25.1, Ве информираме дека деловите од тендерската документација се изменуваат како што следува:

  1. Соодветнитеделови од Сегмент III – Критериуми за евалуација и квалификацијаод ППП – се менуваат и гласат:

   

   

  3. Финансиска состојба
   
  3.1 Финансиски средства (i) Понудувачот мора да демонстрира пристап или расположливост на финансиски средства како што се ликвидни средства, необременети  тековни  средства, кредитни линии или други финансиски средства (освен авансни  плаќања од договорот) доволни за да ги исполни следните услови за паричен тек: 10.000.000,00 МКД за предметниот договор нето од другите обврски на Понудувачот. Мора да ги исполни условите 

   

   

   

   

   

  Мора да ги исполни условите 

   

  Нема примена 

   

   

  Нема примена 

   

   

  Образец FIN – 3.1, со прилози
    (ii) Понудувачот исто така треба да покаже, до степен  задоволителен за Работодавачот,  дека има доволно финансиски извори за потребните парични текови во однос на обврските од тековните и идни договори. Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Нема примена Нема примена
    (iii) Треба да се поднесе   ревидиран биланс на состојба, или, доколку тоа не е потребно согласно законите на земјата на Понудувачот, друг финансиски извештај којшто ќе биде прифатлив за Работодавачот, кој ќе се однесува на  последните 5 години (2019,2020,2021, 2022и 2023) со што ќе се прикаже  моменталната финансиска стабилност на Понудувачот и неговата потенцијална долгорочна профитабилност Мора да ги исполни условите Нема примена Мора да ги исполни условите Нема примена
  3.2 Просечен годишен обрт на средства од градежни активности Минимален просечен годишен обрт на средства од градежни активности во износ од 1.500.000 ЕУР пресметан преку вкупно исплати добиени од договори кои се во тек или се завршени во последните 5 години (2019,2020,2021, 2022 и 2023). Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Мора да исполни 30 %, од условите Мора да исполни 70 % од условите Образец FIN – 3.2 

   

  4. Искуство
  4.1 (a) Општо градежно искуство Искуство со градежни договори во улога на изведувач, партнер во ЗВ, подизведувач или менаџер – изведувач за најмалку последните пет 5 години, почнувајќи од 1-Јуни2019 година (2019,2020,2021,2022 и 2023). Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Мора да ги исполни условите Нема примена Образец EXP – 4.1 

   

  4.2 (a) Специфично градежно и искуство во менаџирање на договори (i) Минимален број на  2 слични  договори наведени подолу, кои биле успешно и значително[1] извршени во улога на главен изведувач, партнер во ЗВ[2], подизведувач или менаџер – изведувач помеѓу 1-ви Јуни 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 година и крајниот рок за поднесување на понудите. 

  (i) 2договори, секој со минимална вредност од 25.000.000,00 МКД.

  Сличноста на договорите се заснова на следното:

  поставување на светилки за јавно осветлување, изградба и реконструкција на јавно осветлување и/или електрични инсталации во згради, високострујни инсталации, инсталации за внатрешно осветлување, приклучоци и разводни табли

  Мора да ги исполни условите 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Мора да ги исполни условите[3] 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Нема примена 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Нема примена 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Образец EXP 4.2(a)
  4.2 (b)   За горенаведените и сите други договори кои биле успешно и значително  извршени во улога на главен изведувач, партнер во ЗВ , подизведувач или менаџер – изведувач помеѓу 1-ви Јуни  2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 година и крајниот рок за поднесување на понудите, минимално градежно искуство во следните клучни активности кои се успешно завршени: поставување на светилки за јавно осветлување, изградба и/или реконструкција на јавно осветлувањеи/или електрични инсталации во згради, високострујни инсталации, инсталации за внатрешно осветлување, приклучоци и разводни табли Образец EXP 4.2(б)

   

  1. Соодветноделот од Сегмент III – Критериуми за евалуација и квалификација – 5. Опрема од ППП, се менува и гласи:
  2. Опрема

  Понудувачот мора да прикаже дека му се достапни на користење клучните машини наведени во табелата подолу:

   

  Број Вид на опрема и карактеристики Потребен минимум
  1. Корпа покретна со должина L-12 м 2
  2. Транспортни возила до 5 т 1
  3. Комбе-сервис за товар  од 0,5 т за ел.материјали 2
  4. Теренско возило 1

  Понудувачот треба да обезбеди дополнителни детали за предложената опрема користејќи ги релевантните обрасци дадени во Сегмент IV.

  1. Соодветниот дел од ППП – Технички карактеристики, поглавје 9.1 Составни делови од техничката понуда, се менува и гласи:

   

  Мостра од сите понудени типови ЛЕД светлински арматури. Кај мострите потребно е драјверот да биде преконфигуриран односно предспојниот уред (драјверот) да овозможува самостојно димирање, односно намалување на светлинскиот флукс.

  Во фазата на евалуација на понудите, договорниот орган ќе евидентира дали понудувачот доставил мостри. Мострата од светилката, понудувачот задолжително ја доставува до крајниот рок за поднесување на понудите/ отворање на понудите и истата на неуспешните понудувачи им се враќа по завршување на постапката за доделување на договорот за јавна набавка.

  Заедно со мострата, понудувачот доставува фотометриски фајлови за сите светлински арматури тип 1, тип 2 и тип 3 (пример: .ies .ldtfile) во електронска форма на CD/DVD/USB медиум.

  1. Соодветната клаузула од ППП – Сегмент II – Листа со податоци за понудата (ЛПП), Поднесување и отворање на понуди: ИП 22.1 се менува  и гласи:

   

  ИП 22.1 Само за целите за поднесување на понуди, адресата на Работодавачот е: 

  Општина: Дебрца

  Краен рок за понесување на понуди е:

  Датум: 20.06.2024

  Време: 12:00 часот

  Понудувачите нема да имаат можност понудите да ги достават по електронски пат.

  1. Соодветната клаузула од ППП – Сегмент II – Листа со податоци за понудата (ЛПП), D. Поднесување и отворање на понуди: ИП 25.1 се менува  и гласи:

   

  ИП 25.1 Отворањето на понудите ќе биде на: 

  Адреса: Општина Дебрца, с.Белчишта

  Број на кат/канцеларија: сала за состаноци

  Општина: Дебрца

  Држава: Македонија

  Датум: 20.06.2024

  Време: 12:00

   

  Сите други услови и барања наведени во тендерската документација остануваат исти и непроменети.

   

  Со почит,

  Измена бр 1- Комисија за Евалуација

   

  Комисија за евалуација

   

   

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img