More

  32-та седница на Советот на општината Дебрца

  spot_img

  Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

   

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  за свикување на 32-та седница на Советот на општината Дебрца

   Ја свикувам 32та седница на Советот на општината Дебрца.

  Седницата ќе се одржи на ден  30.04.2024 година (вторник), со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца.

  За седницата се предлага следниот:                             

  Д Н Е В Е Н     Р Е Д

   

  1. Усвојување на записник од 31-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Предлог – Одлука за усвојување на Завршната сметка за 2023 година за Центарот за развој на југозападен плански регион
  3. Предлог – Одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на програмата за развој на Југозападниот плански регион за 2023 година
  4. Предлог – Одлука за давање на времено користење недвижна ствар – старо Основно училиште во с.Белчишта, изграден на КП бр. 2081, КО Белчишта
  5. Предлог – Годишна Програма за еднакви можности меѓу жените и мажите
  6. Предлог – Одлука за дополнување на Одлуката за утврдување на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Дебрца
  7. Предлог – Годишна програма за дополнување на Годишната програма за развој на спортот во општина Дебрца за 2024 година
  8. Годишна Програма за изменување и дополнување на годишната програма за развој на локалната инфраструктура и комуналните услуги во општина Дебрца за 2024 година

   

  Советнички прашања

   

   

  СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                      Претседател,

                                                                                                  Никола Короскоски

                                                                                                                                                                                                                                                               

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img