More

  29-та седница на Советот на општината Дебрца

  spot_img

  Врз основа на член 39 став 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ”, број 5/2002) и член 22, став 2 од Статутот на општината Дебрца (“Службен гласник на општината Дебрца”, број 3/2005), донесувам:  

   

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  за свикување на 29-та седница на Советот на општината Дебрца

  Ја свикувам 29та седница на Советот на општината Дебрца.

  Седницата ќе се одржи на ден  29.01.2024 година (понеделник) , со почеток во 13.00 часот, салата за седници на Советот на општината Дебрца. За седницата се предлага следниот:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Д Н Е В Е Н     Р Е Д

   

  1. Усвојување на записник од 28-та седница на Советот на општина Дебрца
  2. Предлог – Одлука за усвојување на измена и дополнување на Годишен план за вработување
  3. Предлог – Одлука за усвојување на Локален Акциски План за управување со отпад на општина Дебрца за 2024-2025

   Советнички прашања

     

                                                                                                                                                                                                                                         СОВЕТ НА ОПШТИНА ДЕБРЦА

                                                                                                                                                                                                                                                      Претседател,

                                                                                                                                                                                                                                                  Никола Короскоски

  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img
  spot_img