8.9 C
Ohrid
Friday, December 9, 2022

Свикана дваесетата седница на Советот на Oпштина Охрид

НАЈЧИТАНО

Дваесетата седница на Советот на општина Охрид ќе се одржи на ден 28.11.2022 година ( понеделник ) со почеток во 09:00 часот.
Седницата ќе се одржи во зградата на општина Охрид, а предвиден е следнит Дневен ред:

1. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за поттикнување на развојот на туризмот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
2. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
3. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за финансиските потреби на Територијалната противпожарна единица – Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
4. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид 2022-2024 за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
5. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за заштита на животната средина и природата за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
6. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за спорт и рекреација за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
7. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за културни манифестации и творештво за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
8. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на основното образование за 2022 година (Н1) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
9. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на основното образование 2022-2024 (НА) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
10. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма за активностите на општина Охрид во областа на средното образование за 2022 година (Н2) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
11. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на средното образование 2022-2024 (НБ) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
12. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за детска заштита за 2022 година (В1) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
13. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за капиталните инвестиции на општина Охрид во областа на детската заштита 2022-2024 (ВА) за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
14. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на годишната Програма на општина Охрид за здравствена и социјална заштита за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
15. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за млади и невладини организации за 2022 година за периодот од 01.01. до 30.09.2022 година.
16. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за работа на Советот на општина Охрид за 2022 година за периодот од 01.01.2022 до 30.09.2022 година.
17. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за енергетска ефикасност за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
18. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за други комунални услуги за 2022-2024 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
19. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба и реконструкција на локални патишта и улици за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
20. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување јавна чистота за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
21. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за јавно осветлување за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
22. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за одржување и заштита на локални патишта, улици и регулирање режим на сообраќај за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
23. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за подигање и одржување на паркови и зеленило за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
24. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за водоснабдување за 2022-2024 година за период 01.07. до 30.09.2022 година.
25. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за изградба на системи за одведување и пречистување на отпада вода за 2022-2024 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
26. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на Програмата за изградба на сообраќајна сигнализација за 2022 година за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
27. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за реализација на развојната Програма за уредување на градежно земјиште за 2022-2024 година за период од 01.07. до 30.09.2022 година.
28. Предлог-одлука за усвојување на Извештајот за остварување на буџетот на Општина Охрид за периодот од 01.07. до 30.09.2022 година.
29. Нацрт- годишна програма за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Охрид за 2023 година.
30. Нацрт-програма за поддршка на локалниот економски развој на општина Охрид за 2023 година.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

СПОРТ

[popmake-52754]

НАЈНОВО