17.9 C
Ohrid
Tuesday, September 27, 2022

Македонија приложи еднострана изјава во ЕУ за македонскиот јазик

НАЈЧИТАНО

Откако вчера Бугарија ја објави едностраната декларација за македонскиот јазик, тоа денеска го стори и Министерството за надворешни работи на Република Македонија.

Во изјавата се нагласува дека македонскиот јазик има долговековна традиција, кодифициран е во 1945 година, но и дека за склучување на какви било договори и документи со ЕУ, тој треба да биде јасно наведен без никакви дообјаснување или фусноти, како и дека Македонија во текот на преговорите нема да прифати да разговара за никакво поинакво решение.

И Македонија, како и Бугарија, достави унилатерална изјава која ќе биде прикачена кон записникот од првата меѓувладина конференција со ЕУ, а со која државата ја истакнува посебноста на македонскиот јазик.

Во неа се наведува дека литературниот македонски јазик е кодифициран во 1945 година, но и оти станува збор за јазик кој има своја традиција и се развивал низ вековите.

– Согласно сознанијата утврдени со акти, широко прифатените теории и емпириските истражувања на современата светска славистика и лингвистичката наука, македонскиот јазик има свој јазичен, просторен и временски континуитет. Овој континуитет се заснова на специфичниот развој на дијалектите што се во неговата основа и биле распространети на територијата на денешна Република Северна Македонија. Македонскиот јазик се определува како словенски јазик, кој се наоѓа во јужнословенската група јазици, кој низ вековите растел, се развивал и се издигнал во наддијалектен, национален стандарден јазик на македонскиот народ – пишува во унилатералната изјава.

Во неа се нагласува дека за склучување на какви било договори и документи со ЕУ, македонскиот јазик мора да биде јасно наведен без никакви дообјаснување или фусноти, како и дека Северна Македонија во текот на преговорите нема да прифати да разговара за никакво поинакво решение за македонскиот јазик.

– Со приемот на Северна Македонија во полноправно членство во ЕУ, македонскиот јазик треба да стане еден од службените јазици на ЕУ – пишува во изјавата.

Во продолжение, на македонски и англиски, интегрално ја пренесуваме унилатералната изјава за македонскиот јазик што ја достави владата до ЕУ.

Унилатерална изјава на македонски јазик:

Како што е пропишано во Уставот на Република Северна Македонија, македонскиот јазик и неговото кирилско писмо е службен јазик на Република Северна Македонија на целата територија на државата и во нејзините меѓународни односи.

Литературниот македонски јазик е кодифициран во 1945 година. Согласно сознанијата утврдени со акти, широко прифатените теории и емпириските истражувања на современата светска славистика и лингвистичката наука, македонскиот јазик има свој јазичен, просторен и временски континуитет. Овој континуитет се заснова на специфичниот развој на дијалектите што се во неговата основа и биле распространети на територијата на денешна Република Северна Македонија. Македонскиот јазик се определува како словенски јазик, кој се наоѓа во јужнословенската група јазици, кој низ вековите растел, се развивал и се издигнал во наддијалектен, национален стандарден јазик на македонскиот народ.
Македонскиот јазик беше признаен од Третата Конференција на ОН за стандардизација на географските имиња, одржана во Атина во 1977 година.

Македонскиот јазик се изучува на многу катедри за славистика и лекторати на факултети и универзитети низ Европа и светот. Неговата долга говорна и писмена традиција е неоспорен факт во лингвистичката наука. Литературата напишана на македонски јазик е добитник на меѓународни награди и признанија.

При склучувањето на било какви договори, спогодби и документи на Република Северна Македонија со Европската унија кои содржат јазична одредба со поименично наведување на сите официјални јазици на ЕУ, како што е договорот за соработка со Фронтекс, истите треба да се потпишат со поименично наведување на македонскиот јазик без било какви објаснувања, додавки или фусноти.

Во текот на преговорите за пристапување се до нивното завршување со склучување на Договор за пристапување на Република Северна Македонија во ЕУ и по приемот во полноправно членство во ЕУ, Северна Македонија нема да прифати да разговара за поинакво решение за македонскиот јазик од тоа наведено во Преговарачката рамка. Со приемот на Северна Македонија во полноправно членство во ЕУ, македонскиот јазик треба да стане еден од службените јазици на ЕУ.

Унилатерална изјава на англиски јазик:

As stipulated in the Constitution of the Republic of North Macedonia, the Macedonian language and its Cyrillic alphabet is the official language of the Republic of North Macedonia on the entire territory of the state and in its international relations.

The standard Macedonian language was codified in 1945. In accordance with the knowledge established by acts, broadly accepted theories, and empirical research of contemporary world Slavic studies and linguistic science, the Macedonian language has its own linguistic, spatial, and time continuity. This continuity is based on the specific development of the dialects at its base that were prevalent on the territory of today’s Republic of North Macedonia. The Macedonian language is defined as a Slavic language in the South Slavic group of languages, which over the centuries grew, developed, and rose into a supra-dialectal, national standard language of the Macedonian people.

The Macedonian language was recognized by the Third UN Conference on the Standardization of the Geographical Names, held in Athens in 1977.

The Macedonian language is taught in many Slavic studies departments and lectureships at faculties and universities across Europe and the world. Its long verbal and written tradition are an indisputable fact in the linguistic science. Literature written in the Macedonian language has received international awards and recognitions.

When concluding any agreements, contracts and documents between North Macedonia and the European Union that contain a language clause listing all the official languages of the EU, such as the status agreement with Frontex, they should be signed with the Macedonian language listed in the language clause without any explanatory notes, additions or footnotes.

In the course of the accession negotiations and until their completion with the conclusion of the Treaty on Accession, and after the admission of North Macedonia to full membership in the EU, North Macedonia shall not accept to discuss any solution for the Macedonian language other than the one stated in the Negotiating Framework. With the admission of North Macedonia to full membership of the EU, the Macedonian language should become one of the official languages of the EU.

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

СПОРТ

[popmake-52754]

НАЈНОВО