Импресум

ohrid_user

Издавач: СОС Балкан Медиа – Охрид Ул. Булевар „Туристичка“ Т.Ц. „Мини Базар“-Гранит , локал Бр. 8
Одговорно лице – Законски застапник, Претедател со неограничени овластувања Сашко Денесовски.

Kонтакт: kotvaoh@yahoo.com

Уредува: редакциски колегиум, главен и одговорен уредник: Денесовски Сашко

Телефон контакт+389 70 311365

Дописничка мрежа-контакт +38970311290 – contact@ohridsky.com

Редакција контакт email:
kotvaoh@yahoo.com
contact@ohridsky.com

Испратените текстови и фотографии не се враќаат. Информациите и фотографите на интернет порталот се авторизирани, и служат исклучиво за лично информирање. Забрането превземање без согласност на издавачот. Секое неовластено превземање и реемитување на вести подлежи на кривична одговорност согласно Кривичниот Законик на РМ.
Правен застапник: Aдвокатска канцеларија Емил Балабан ул. Македонски Просветители бр.1 Охрид.