Урбани вести

ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА УЗ 15, УБ 15.7 ОПШТИНА ОХРИД, ПЛАНИРАН РАЗВОЈ 2018-2023

Врз основа на член 65 став(6) од Законот за животна средина („Сл.весник на РМ “ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15 и 39/16), Општина Охрид,  на ден година,  22.05.2020г. донесе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена
  1. За планскиот документ Детален урбанистички план за УЗ 15, УБ 15.7 општина Охрид , планиран развој 2018-2023 , Охрид, кој го донесува Општина Охрид е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина .
  2. Како органи засегнати од имплементацијата на планскиот документ Детален урбанистички план за УЗ 15, УБ 15.7 општина Охрид , планиран развој 2018-2023 , Охрид се определуваат следните: Министерство за заштита на животната средина и просторно планирање и Општина Охрид
  3. За планскиот документ Детален урбанистички план за УЗ 15, УБ 15.7 општина Охрид , планиран развој 2018-2023 , Охрид , кој плански документ го донесува Советот на Општина Охрид,  донесувањето на овој плански документ ќе има влијание врз животната средина
  4. Обемот на извештајот за стратегиска оцена треба да ги опфати следните аспекти:Влијанието на развојните решенија во поглед на осетливите елементи на животната средина на планираниот опфат(вода, почва,  управување со отпад,  природното и културно/археолошко наследство).
  5. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Охрид на следната веб адреса/и: ohrid.gov.mk
  6. Против ова одлука јавноста има право на жалба до Министерството за животна средина и просторно планирање во рок од 15 дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната.

 

 

Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Детален урбанистички план за УЗ 15, УБ 15.7 општина Охрид, планиран развој 2018-2023

Сите авторски права се задржани. Преземањето на вести исклучиво со договор со издавачот, и задолжително поставување на Hyperlink

Поврзани вести

Општина Охрид започнува реализација на проектот“  Ваш реонски општинар“

saso user

РЕБАЛАНС НА БУЏЕТОТ ЗА ИСПЛАЌАЊЕ СТАРИ ДОЛГОВИ И ЛЕТЕН РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ СОГЛАСНО ПРЕПОРАКИТЕ НА УНЕСКО

saso user

СВР ОХРИДСО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПОЖАРОТ ВО АНДОН ДУКОВ

saso user